Отворена процедура за избор на изпълнители - Винпром АД Велико Търново
+359 878-692-088 team@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

Провеждане на процедура за определяне на изпълнител по чл. 50, ал. 1 от  Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), ПМС 160/01.07.2016 г. и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-4.015-0433-C01, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 с предмет:

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност 165 kWp за производство на енергия за собствено потребление“