Решение за прекратяване на тръжна процедура от 01.011.2023 година - Винпром АД Велико Търново
+359 878-692-088 team@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

Р Е Ш Е Н И Е

№ 01/01.11.2023 г.

 

 

За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

 

 

 

На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския

(посочва се основанието за прекратяване на процедурата)

съвет прекратявам процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ по чл. 50 (1) от ЗУСЕФСУ за избор на

(посочва се вида на процедурата)

изпълнител с предмет: Доставка и инсталиране на машини и оборудване, необходими за създаване на технологична линия за производство на биологичен ябълков оцет – машини и оборудване за бутилиране, етикиране, опаковане и филтър мембранен:

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на Бутилираща машина – Триблок за изплакване, пълнене и затваряне – 1 брой;

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на Етикираща машина за самозалепващи етикети – 1 брой;

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на Автоматична фолираща машина – 1 брой;

Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на Машина за опаковане на палети със стреч фолио – Палетизатор – 1 брой;

Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на Филтър мембранен – 1 брой,

 

Мотиви по чл. 9, ал. 1: за участие в процедурата не е подадена нито една оферта.

 

На основание чл. 9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на  „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“