Отворена процедура за избор на изпълнители - Винпром АД Велико Търново
+359 878-692-088 team@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

Провеждане на процедура за определяне на изпълнител по чл. 50, ал. 1 от  Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), ПМС 160/01.07.2016 г. и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-4.015-0433-C01, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 с предмет:

„Доставка и инсталиране на машини и оборудване, необходими за създаване на технологична линия за производство на биологичен ябълков оцет – производствено и лабораторно оборудване“:

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на Дигитална автомобилна везна – 1 брой;

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на КПП – тип „Контейнер“ – 1 брой;

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на Преса лентова – 1 брой;

Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на Фермантационен съд (на крака) V=50 000 л. – 4 броя, Съд депозитен (на крака) V=50 000 л. – 2 броя, Съд за съхранение на вино/оцет V=100 000 л. – 2 броя, Пасарелки и стълби за обслужване на 6 броя резервоари V= 50 000 л. (комплект) и Пасарелки и стълби за обслужване на два броя резервоари V =100 000 л. (комплект);

Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на Чилър с хидромодул – 1 брой;

Обособена позиция 6: Доставка и инсталиране на Охладителна кула – 1 брой;

Обособена позиция 7: Доставка и инсталиране на лабораторно оборудване: Вана с термостат – 1 брой, Дигитална колбогрейка – 1 брой, Ареометър – 1 брой, Рефрактометър – 1 брой, Муфелна пещ – 1 брой и Електрически ебулиометър – 1 брой.