ОБЯВА за инвестиционно намерение - Винпром АД Велико Търново
+359 878-692-088 team@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

ОБЯВА

за инвестиционно намерение

ВИНПРОМ” АД,

седалище и адрес на упраление: гр. Велико Търново, кв.“Дълга лъка“, ул. „Втора” № 1

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юрицически лица,

че имаме следното инвестиционно намерение:

ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧЕН ЯБЪЛКОВ ОЦЕТ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ИНСТАЛАЦИЯ

Проекта ще се реализира в ПИ с идентификатор 10447.517.234, ПИ с идентификатор 10447.517.240, и ПИ с идентификатор 10447,517,246 находящи се на адрес гр.Велико Търново, Община Велико Търново, област Велико Търново, ул.Втора, № 1. Имотите са собственост на Винпром АД.

Инвестиционното предложение представлява внедряване на нова технология за производство на биологичен ябълков оцет с годишен производствен капацитет за преработване на 400 тона био ябълки и подобряване на основните процеси с цел получаване на краен продукт биологичен ябълков оцет. За целите на производстото ще се изгради фотоволтаична система за собствена консумация с пикова мощност 165 kWp.

При изграждането на технологичната линия не се предвиждат изкопни работи и използване на взрив. Ще се използва съществуващата инфраструктура – пътища, електропровод и водопровод.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие от дейността.

Инвестиционното предлложение нe предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Водоползването ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа

Производствените процеси не са свързани с отделяне на емисии от вредни вещества във въздуха.

При правилна експлоатация на обекта не се очаква замърсяване на околната среда.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Велико Търново или в РИОСВ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68, пощенски код 5000.

За контакти: Милена Иванова Димова

Адрес: гр.Велико Търново, ул.„Втора” № 1

e-mail: ceo@vinprom-vt.com