Решение за прекратяване на тръжна процедура от 11.12.2023 година - Винпром АД Велико Търново
+359 878-692-088 team@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

Р Е Ш Е Н И Е

№ 03/11.12.2023 г.

 

 

За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

 

 

 

На основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския

(посочва се основанието за прекратяване на процедурата)

съвет прекратявам процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ по чл. 50 (1) от ЗУСЕФСУ за избор на

          (посочва се вида на процедурата)

изпълнител с предмет: „Доставка и инсталиране на машини и оборудване, необходими за създаване на технологична линия за производство на биологичен ябълков оцет – производствено и лабораторно оборудване“:

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на Дигитална автомобилна везна – 1 брой;

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на КПП – тип „Контейнер“ – 1 брой;

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на Преса лентова – 1 брой;

Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на Фермантационен съд (на крака) V=50 000 л. – 4 броя, Съд депозитен (на крака) V=50 000 л. – 2 броя, Съд за съхранение на вино/оцет V=100 000 л. – 2 броя, Пасарелки и стълби за обслужване на 6 броя резервоари V= 50 000 л. (комплект) и Пасарелки и стълби за обслужване на два броя резервоари V =100 000 л. (комплект);

Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на Чилър с хидромодул – 1 брой;

Обособена позиция 6: Доставка и инсталиране на Охладителна кула – 1 брой;

Обособена позиция 7: Доставка и инсталиране на лабораторно оборудване: Вана с термостат – 1 брой, Дигитална колбогрейка – 1 брой, Ареометър – 1 брой, Рефрактометър – 1 брой, Муфелна пещ – 1 брой и Електрически ебулиометър – 1 брой, в частта ѝ по Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на КПП – тип „Контейнер“ – 1 брой.

 

 

Мотиви по чл. 9, ал. 1, т.3:

След отправяне на покана за сключване на договор за изпълнение на Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на КПП – тип „Контейнер“ – 1 брой, кандидат „ЕСПА СИСТЕМС“ ООД, определен за изпълнител, не е представил документи по чл. 12, ал.1, т.2 от ПМС 160 от 1 юли 2016 год. за удостоверяване липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 3, т. 2 от Постановлението, като е уведомил писмено (чрез ИСУН 2020) възложителя, за отказа си от сключване на договор за изпълнение.

„ЕСПА СИСТЕМС“ ООД определен за изпълнител по Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на КПП – тип „Контейнер“ – 1 брой, е единственият кандидат, подал оферта за участие по обособената позиция.

С оглед гореизложеното, на основание чл.9, ал.1, т.3, във връзка с чл.11, ал.3 и чл. 11, ал. 1, т. 1 от ПМС 160 от 1 юли 2016 год., възложителят прекратява Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на КПП – тип „Контейнер“ – 1 брой от процедурата с предмет: „Доставка и инсталиране на машини и оборудване, необходими за създаване на технологична линия за производство на биологичен ябълков оцет – производствено и лабораторно оборудване“.

На основание чл. 9, ал. 3 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 01.07.2016 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Управляващия орган на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

 

 

Бенефициент: НЕДКО КОЛЕВ ХРИСТОВ

    (трите имена, подпис и печат)