Отворена процедура за избор на изпълнители (ПРЕКРАТЕНА) - Винпром АД Велико Търново
+359 878-692-088 team@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

Провеждане на процедура за определяне на изпълнител по чл. 50, ал. 1 от  Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), ПМС 160/01.07.2016 г. и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-4.015-0433-C01, финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 с предмет:

Доставка и инсталиране на машини и оборудване, необходими за създаване на технологична линия за производство на биологичен ябълков оцет – машини и оборудване за бутилиране, етикиране, опаковане и филтър мембранен:

Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на Бутилираща машина – Триблок за изплакване, пълнене и затваряне – 1 брой;

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на Етикираща машина за самозалепващи етикети – 1 брой;

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на Автоматична фолираща машина – 1 брой;

Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на Машина за опаковане на палети със стреч фолио – Палетизатор – 1 брой;

Обособена позиция 5: Доставка и инсталиране на Филтър мембранен – 1 брой.