ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРИ ПРОВЕЖДАНИ НА СТРАНИЦАТА НА „ВИНПРОМ“ АД ВЪВ FACEBOOK/INSTAGRAM - Винпром АД Велико Търново
+359 878-692-088 team@vinprom-vt.com
Отворено от: 8:30 - 16:30, Почивен Ден (Събота и Неделя)

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРИ ПРОВЕЖДАНИ НА СТРАНИЦАТА НА „ВИНПРОМ“ АД ВЪВ FACEBOOK/INSTAGRAM

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРИ ПРОВЕЖДАНИ НА СТРАНИЦАТА НА „ВИНПРОМ“ АД ВЪВ FACEBOOK/INSTAGRAM

 1. Организатор

1.1. Всички игри, публикувани на официалните страници на „ВинпромАД във FACEBOOK, се организират от „Винпром“ АД, ЕИК: 104055430, със седалище и адрес на управление: гр. В.Търново, Индустриална Зона Дълга Лъка, П.К. 245, Улица „Втора“ №1, наричано по-долу „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя настоящите Правила, като промените влизат в сила от момента на публикуването на актуализираните правила в интернет страницата на „ВинпромАД на адрес https://vinprom-vt.com/obshti_uslovia/

 1. Характеристики и период на провеждане на игрите

2.1. Начинът на провеждане на игрите на страницата на „ВинпромАД може да варира, като условията за участие и механизмът на провеждане на всяка игра ще бъде обявен с публикуване на анонсиращ пост (публикация) във Facebook страницата на адрес: https://www.facebook.com/vinpromad

2.2. Периодът на провеждане на игрите на „ВинпромАД може да варира, като периодът за участие и провеждане на всяка игра ще бъде обявен с публикуване на анонсиращ пост (публикация) във Facebook страницата на „ВинпромАД на адрес: https://www.facebook.com/vinpromad

2.3. Играта се провежда при условията на настоящите Правила и съгласно механизма на провеждане и условията на конкретната игра, оповестени в анонсиращия пост и публикациите във връзка със съответната играта, публикувани на страницата на Организатора във Facebook.

 1. Право на участие

3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за „Винпром“ АД или някое от свързаните с него лица , както и техни роднини по права и съребрена линия до втора степен (включително деца, родители, братя, сестри, съпрузи). В случай, че Организаторът установи нарушение на изискванията по настоящата т. 3.1, участникът ще бъде дисквалифициран.

 1. Участващи продукти

4.1. За участие в игрите, провеждани във Facebook страницата на „ВинпромАД на адрес: https://www.facebook.com/vinpromad, не е необходимо закупуването на какъвто и да е продукт.

 1. Начин на провеждане на игрите

5.1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил във Facebook.

5.2. Игрите на стената на страницата на „ВинпромАД се провеждат по следния начин: всеки, който иска да участва в игрите, трябва да посети официалната Facebook страница на „ВинпромАД на адрес: https://www.facebook.com/vinpromad и да изпълни предвидените в публикацията, анонсираща съответната игра, условия за участие.

5.3. Организатора известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на „Винпром“ АД във Facebook, в който са упоменати потребителските имена на печелившия/печелившите участник/участници.

5.4. За да получи наградата си, печелившият/печелившите следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка, под формата на лично съобщение  до официалната страница на„Винпром“ АД във Facebook в срок от 5 дни след публикуването на поста, с който се обявяват победителите от играта (5.3). В случай че спечелената награда представлява „облагаем доход“ по смисъла на ЗДДФЛ съгласно посоченото в т. 6.10 по-долу, печелившият участник е длъжен заедно с горепосочените данни да предостави и своето ЕГН ( а когато е чуждестранно физическо лице – своя ЛНЧ и адрес) за целите на изпълнение на законовите задължения на Организатора по ЗДДФЛ.

5.5. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

 1. Награди

6.1. Видът и броят на наградите/наградата в игрите, провеждани от „Винпром“ АД във Facebook, се обявява/т с публикуването на анонсиращия пост за всяка игра. Всеки участник има право да получи само една награда, освен ако в конкретните условия на играта не е изрично посочено друго. Наградата/наградите не може да се преотстъпва/т на друго лице.

6.2. Печелившите лица се теглят чрез томбола на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно конкретните изисквания за участие в съответната игра на стената на „Винпром“ АД, освен ако в анонсиращия пост за конкретната игра не са указани други условия за определяне на печелившите, в който случай се прилагат условията за конкретната игра.

При теглене на наградите от всяка игра, освен печелившият участник се изтегля и по 1 (един) резервен победител. Когато печелившите не се определят на случаен принцип (чрез жребий), а по друг начин, също биват определяни резервни печеливши по критериите, приложими за определяне на основните печеливши. Резервният победител замества предходния печеливш участник и получава награда, в случай че изтегленият преди него печеливш откаже да получи наградата си, загуби правото да я получи, окаже се, че не отговаря на условията за участие, нарушил е по някакъв начин настоящите правила или бъде дисквалифициран от участие в играта. Организаторът ще се свързва с резервните победители, за да изиска данните по т. 5.4 по-горе, чрез съобщение до Facebook профилите, от които са участвали в играта. Ако съответният резервен печеливш не предостави изисканите от него данни в срока по т. 5.4., наградата се предоставя на следващия резервен печеливш.

6.3. Печелившият/печелившите участник/участници се обявява/т на стената на „Винпром“ АД във Facebook.

6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6.5. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за контакт, предоставени от спечелилия участник. В тези случаи наградата се предоставя на друг Участник в играта, избран на същия принцип.

6.6. Доставката на спечелената награда е за сметка на Организатора. Наградите се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившия Участник адрес в срок до 10 работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник по реда на т. 5.4 по-горе.

По преценка на Организатора, при предаване на наградата може да се изиска от печелившия Участник/неговият пълномощник да разпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата, с цел документиране на предаването й.

6.7. В случай, че печелившият участник не бъде открит от куриерската фирма на посочения от него адрес и същият не потърси наградата си в обслужващия съответния адрес офис на куриерската фирма, в сроковете, в които съгласно условията на куриера пратката се пази преди да бъде върната на изпращача, избраният за победител участник губи правото си да получи награда. В този случай наградата се присъжда на резервен печеливш съгласно предвиденото в т. 6.2.

6.8. Наградата може да се получи само лично от участника или от надлежно упълномощено лице срещу представяне на документ за самоличност и подпис, а в приложимите случаи – и надлежно пълномощно.

6.9. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди, които могат да бъдат причинени на участник от връчена награда.

6.10. По смисъла на ЗДДФЛ „облагаем доход“ представляват предоставените от лице, което не е работодател или възложител, парични награди;предметни награди, при които печелившият не е определен на случаен принцип (без оглед на пазараната им цена), както и всички предметни награди, чиято пазарна цена е над 100 лв. без ДДС и печелившите са определени на случаен принцип (а не в следствие на проявени от участниците знания или умения). В тази връзка, с участието си в такива игри, провеждани на Facebook страницата на „ВинпромАД , Участниците се съгласяват, че в случай, че бъдат изтеглени като печеливши, за целите на изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно ЗДДФЛ ще предоставят по реда и при условията на т. 5.4 по-горе и следните свои лични данни – три имена и ЕГН (а за чуждестранни физически лица – три имена, ЛНЧ и адрес).

6.11. Наградата не се предоставя и печелившият Участник губи правото си да получи същата, когато:

бъде установено, че печелившият Участникът не отговаря на условията по т. 3.1 на настоящите Правила;

печелившият Участник не предостави личните данни по т. 5.4 в срока и по начина, указани в т. 5.4. по-горе;

наградата не може да му бъде доставена от куриерската фирма съгласно т. 6.7. (вкл. и поради грешно посочен от него адрес/телефон);

при предаване на наградата печелившият Участник (или неговият пълномощник) откаже да представи документ за самоличност и/или пълномощно, когато е приложимо;

ако печелившият участник (съответно упълномощителят) не може да бъде идентифициран при предаване на наградата по данните, които печелившият е предоставил при предоставянето на информацията по т. 5.4. от тези правила;

при предаване на наградата печелившият Участник (или неговият пълномощник) откаже да подпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата;

съгласно предвиденото в настоящите правила печелившият Участник бъде дисквалифициран, отстранен от участие в играта или загуби правото си да получи награда.

 

В горните случаи, наградата се предоставя на резервен печеливш съгласно предвиденото в т. 6.2. на настоящите Правила.

 

 1. Правила на игрите, организирани от „Винпром“ АД във Facebook:

7.1. Настоящите правила, регламентиращи игрите, провеждани на стената на официалния профил на „Винпром“ АД във Facebook: https://www.facebook.com/vinpromad, са на разположение на следния адрес: https://vinprom-vt.com/obshti_uslovia/

 1. Правни спорове

8.1. Организаторът не носи отговорност в случай на бъдещи претенции, основани на условията на играта, които участникът е приел, освен в случай на умисъл или груба небрежност.

8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до компетентните институции за разрешаване на спора.

 1. Прекратяване на игрите

9.1. Всички текущи игри могат да бъдат прекратени преди изтичане на техния обявен период на провеждане, като това ще бъде доведено до знанието на участващите чрез публикуване на пост (публикация) в официалната страница на „Винпром“ АД във Facebook.

9.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати игрите по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата, в случай че възникнат технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта, или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на стената на официалния профил на „Винпром“ АД във Facebook, от който момент участието на потребителите се смята за автоматично прекратено.

 1. Допълнителни условия

10.1. Всеки участник в онлайн игрите на „Винпром“ АД, се счита за уведомен и запознат с тези правила и съгласен с условията. Взимайки участие в игра, провеждана на Facebook страницата на „Винпром“ АД :https://www.facebook.com/vinpromad , Участниците се съгласяват с настоящите Правила и условия на игри, провеждани на страницата на „Винпром“ АД във Facebook и декларират, че са запознати с тях, приемат ги и се задължават да ги спазват.

10.2. С включването си в дадена игра, както и с публикуване на каквото и да е съдържание на страницата на „Винпром“ АД във Facebook, Участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари и/или публикации да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дават съгласието си за публичното им показване на страницата на „Винпром“ АД във Facebook.

С участието си в дадена игра всеки участник приема и дава изричното си съгласие потребителското му име и профилна му снимка да бъдат публикувани на Facebook страницата на „Винпром“ АД с цел обявяване на печелившите в съответната игра.

Участниците декларират, че ако други лица присъстват на снимки, публикувани от тях на Facebook страницата на „Винпром“ АД във връзка с провеждана Игра, тези други лица имат навършени 14 години, както и че Участниците са получили съгласието на тези лица (когато същите са над 18 години) или респ. съгласието на техните родители, настойници или попечители (когато лицата са над 14, но под 18 години) снимките с тях да бъдат публикувани съгласно условията на Играта. Ако на снимката, с която Участник е участвал в Играта и e определен за печеливш присъства и негово дете, се счита, че с участието си в Играта Участникът е дал съгласие по предходното изречение и по отношение на детето си.

10.3. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили във Facebook, или използват софтуер с цел повече участия в игрите и нарушават механизма им ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са били селектирани като победители. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение (и без да дължи каквото и да е уведомление) Участници, които по какъвто и да било начин нарушават настоящите правила. Дисквалифицираните Участници губят правото да участват и/или да получат награда от съответната игра.

10.4. Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата на „Винпром“ АД всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.

10.5. Оспорването на резултатите от игрите, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник нямат действие спрямо Организатора.

10.6. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

10.7. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящите игри.

10.8. Организаторът не носи отговорност за забавяне, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата, също така Организаторът не поема отговорност за щети и повреди, настъпили по време на транспортирането на наградите.

Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди. Същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.

10.9. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали, публикувани от тях във Facebook страницата на „Винпром“ АД, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на такива материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на Facebook страницата на „Винпром“ АД, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно или което би могло да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.

10.10. Всички игри, провеждани на Facebook страницата на „Винпром“ АД, по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, възложени, администрирани или осъществявани от Facebook и не следва да се свързват с Facebook. Спечелилите участниците предоставят своите данни на „Винпром“ АД, а не на Facebook. Facebook като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри, провеждани на Facebook страница на „Винпром“ АД.

 1. Събиране и обработване на информация

11.1. Чрез включването си в игрите, провеждани на официалната страница на „Винпром“ АД във Facebook, участниците декларират изричното си съгласие с предвиденото в настоящите правила и се задължават да ги спазват.

11.2. С участието си в игра, провеждана на Facebook страницата на „Винпром“ АД , всеки от Участниците дава изричното си съгласие доброволно предоставените от него лични данни да бъдат събирани и обработвани за целите на провеждане на съответната игра, определяне и идентифициране на печелившите и предаването на наградата. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на Участниците няма да бъдат обработвани за цели, различни от посочените в настоящите правила.

11.3. Игрите, организирани и провеждани на Facebook страницата на „Винпром“ АД, се провеждат при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/ОРЗД) и на Закона за защита на личните данни.

11.4. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в игрите и получаване на наградите, е Организаторът „Винпром“ АД, ЕИК: 104055430, със седалище и адрес на управление: гр. В.Търново, Индустриална Зона Дълга Лъка, П.К. 245, Улица „Втора“ №1. Обработващ личните данни, предоставени от участниците за участие и провеждане на играта.

11.5. За да участва в играта всеки участник следва да направи коментар под дадения пост, комуникиращ играта или друго, изрично посочено в текущата игра.

11.6. За целите на участието в Игра, провеждана на официалната Facebook страница на „Винпром“ АД, Администраторът и обработващият събират и обработват следните лични данни на Участниците – Facebook потребителско име (наименование на Facebook профила) и профилна снимка. За участие в играта Организаторът не събира следните лични данни на участници – име, презиме и фамилия.

Основание за обработването на данните по настоящата точка е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, б. „а“ ОРЗД, който с участието си в играта потвърждава, че приема условията на същата и настоящите правила, и се съгласява с обработването на доброволно предоставените от него лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Игрите, провеждани на Facebook страницата на „Винпром“ АД.

Личните данни, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани за срок от 3 месеца от приключването на съответната игра. След изтичане на срока по настоящата точка, личните данни ще бъдат унищожени.

11.7. За целите на получаване на награда, Печелившият участник следва да предостави – име, презиме, фамилия, адрес за доставка на наградата и телефон за връзка. Спечелилият награда следва да предостави тези данни доброволно чрез лично съобщение в посочената социална мрежа съгласно предвиденото в т. 5.4. по-горе.

В случай че наградата се получава не лично от печелившия участник, а чрез надлежно упълномощен представител, освен горепосочените данни на печелившия участник при получаване на наградата, пълномощникът предоставя и своите лични данни – три имена и ЕГН (и евентуално други свои данни, съдържащи се в представеното пълномощно) .

Основание за обработването на данните на печелившите по настоящата точка е дадено съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, б. „а“ ОРЗД, който с участието си в играта потвърждава, че приема условията на същата, и се съгласява с обработването на посочените лични данни. Доброволното предоставяне на личните данни по настоящата точка от страна на Участниците по реда на т. 5.4 е необходимо условие за получаване на наградата. Основание за обработване на личните данни на пълномощниците е лигитимен интерес на Организатора съгласно чл. 6, т. 1, б. „е“ ОРЗД, с цел идентифициране на лицето, получило наградата вместо печелившият Участник, и защита на Организатора срещу евентуални претенции на печелившия във връзка с играта.

Личните данни на спечелилите участници, необходими за получаване на наградата чрез куриер (в частност три имена и адрес за доставка), и личните данни на пълномощниците, ще бъдат съхранявани за срок от 5 години от предоставяне на наградата на Печелившия участник, с цел защита на Администратора срещу евентуални претенции на лицата във връзка с играта. Предоставеният от печелившия участник телефонен номер ще бъде съхраняван за срок от 3 месеца от приключването на съответната игра. След изтичане на сроковете по настоящата точка, личните данни ще бъдат унищожени.

11.8. Когато предоставените награди представляват „облагаем доход“ по смисъла на ЗДДФЛ, с цел изпълнение на законовото задължение на Организатора за данъчно отчитане на предоставените награди към приходната администрация, в допълнение на вече посочените в 11.6. и т. 11.7. по-горе лични данни, печелившият участник следва да предостави по реда на т. 5.4. и ЕГН, а когато  печелившият е чуждестранно физическо лице – ЛНЧ и адрес.

Посочените в настоящата точка лични данни се обработват на законово основание (съгласно чл. 6, т. 1, б. „в“ ОРЗД) , с оглед законовите  задължения на Организатора  по чл. 73 ЗДДФЛ.

Личните данни, необходими за документиране и деклариране на предоставянето на предметна награда (когато същата е „облагаем доход“ по смисъла на ЗДДФЛ) – три имена и ЕГН (съответно за чуждестранни физически лица – три имена, ЛНЧ и адрес), ще бъдат обработвани за срок от 11 години, съгласно законовото задължение на Организатора по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол. След изтичане на срока по настоящата точка, личните данни ще бъдат унищожени.

11.9. Личните данни на победителите в провежданите игри ще бъдат предоставени на куриерска фирма за доставка на наградата, на НАП, когато Организаторът има такова законово задължение, както и на други държавни органи/лица, в случай че е налице подобно законово задължение за Организатора.

11.10. Администраторът и обработващият осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

11.11. Права на участниците съгласно Регламента (GDPR/ОРЗД) и ЗЗЛД:

Всеки от Участниците има следните права във връзка с обработваните от Администратора и обработващия негови лични данни:

(а) Право на достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.

(б) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора. Основателните възражения се удовлетворяват.

в) Право на Участника да поиска Организаторът да коригира обработваните негови лични данни,  когато установи, че същите са неточни;

(г) Право на Участника да поиска ограничаване на обработването на събраните за него данни, в случай че е налице някое от посочените в чл. 18 ОРЗД обстоятелства (например ако Участникът се е усъмнил в точността на обработваните за него лични данни или е възразил на легитимната цел или е оспорил законовото основание за обработка на личните данни от страна на Организатора, Участникът може да поиска ограничаване на обработването на събраните за него данни до разрешаване на казуса).

(д) Право на Участника да поиска изтриването на свързаните с него лични данни („Правото да бъдеш забравен“).

(е) Право на Участника да подаде жалба относно обработването на личните му данни от страна на Организатора до Комисията за защита на личните данни на e-mail адрес:  и на адрес: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

11.12. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 11.11, букви от (а) до (д) вкл.,  трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено от тях лице, заявление на имейл адрес: team@vinprom-vt.com, което съдържа:

 • името на участника,
 • телефон за връзка,
 • наименование на играта във връзка, с която са били събрани личните данни,
 • Facebook потребителското име, с което лицето е участвало в съответната игра, както и в случай че потребителското име (наименованието на профила) на лицето е променено – новото потребителско име,
 • описание на искането,
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп).

Заявлението следва да бъде подписано.

При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

Даденото от лицата съгласие за обработване на личните им данни, необходими за участие в играта и за получаване на наградата, може да бъде оттеглено по всяко време до предаване на наградата съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 ОРЗД. В случай че съгласието бъде оттеглено преди края на играта и/или преди предаването на наградите, участникът губи правото си на участие в играта, респ. правото си да получи награда.

Администраторът и/или Обработващият могат да откажат упражняване на права от участника, ако молбата поставя Администратора или Обработващия в нарушение на задълженията им съгласно приложимите национални и наднационални нормативни актове (в това число вкл. закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики).

11.13. Приемайки Официалните правила на „Винпром“ АД по силата на ЗЗЛД,

ДЕКЛАРИРАМ:

(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;

(б) Доброволно прeдоставям личните ми данни.

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора, за целите и при условията, посочени в тези Правила.

(г) Информиран/а/ съм, че във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.

 1. Запознат/а/ съм с разпоредбите на ЗДДФЛ във връзка с данъчно облагане на парични и предметни награди и подаръци, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Благодарим Ви за спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех!